Tuesday, 22 January 2013

Wednesday, 16 January 2013

Tuesday, 15 January 2013

எதிர்பார்ப்பு


அழகிய நினைவுகள்


சட்டென்று விழுந்தேன்.


அன்பால் வென்றாய்..


உண்மை நட்பு...


இவளின் வேதனைகள்.

அன்னையே உன்னை எண்ணி..

ஓர் தெய்வம் அம்மா

அம்மாவுக்கு...

Sunday, 4 November 2012